Minggu, 03 Mei 2009

In The Garden Of Light

BOKONG TEMMAWARI,….. APA ITU ?

“ Naiya ritu pangaja madecengngE, aggurung agama’E : ripassalenna appaseuwwangngE sibawa pakkasuwiyangngE lao ripuangngE, nenniya topa ampE-ampE madecenggE lao ripadatta rupatau, riasengngi ritu bokong temmawari. Nasaba napatiwi’i ritu tau mangkalingaengngi naturusiwi mancaji tau madeceng pangkaukenna, naripuji ripadanna rupatau, na riamasei pole ripuang Allahu ta’ala namadecenna atuwo-tuwongeng ritu ri linona nenniya topa salamai matti lao ri akhera’na. Nawedding topa ritu nappabbatireng lao ri wija-wijanna. “ Artinya : “Nasihat yang baik, pelajaran agama (Islam), terutama yang membicarakan masalah mengesakan (tauhid) dan beribadah kepada Allah swt. Begitupula adab sopan santun kepada sesama manusia disebut ‘bokong temmawari’ maksudnya bekal yang tidak pernah basih. Karena orang yang mendengarnya dan kemudian berusaha untuk mengamalkannya, pasti akan menjadi orang yang baik budi pekertinya, sehingga dia disukai oleh sesamanya manusia dan dirahmati oleh Allah swt. Maka ia akan memperoleh kebaikan hidup dunia dan keselamatan menuju kehidupan akhirat. Dan kemudian pengetahuannya itu dapat pula diajarkan dan diwariskan kepada anak cucunya.”
Inilah nasihat yang sangat membekas dalam hatiku, bagai butir-butir mutiara yang tertanam kokoh di batinku. Setiap waktu terngiang di telingaku. Nasihat ini diucapkan oleh kedua rang tuaku, nenekku, dan begitupula beberapa guruku yang tercinta semasa di madrasah, meskipun dengan redaksi dan susunan yang berbeda. Masihkah anda mendengarkan nasihat ini dilantungkan oleh ayah-ibu, diperingatkan oleh guru-guru tercinta, atau para mubaligh ? Atau anda mendengarkan nasihat yang lain, mungkin saja yang jelas nasihat ini merupakan warisan orang-orang Bugis yang telah menikmati ajaran agamanya. Aku merasa bahwa masihat ini tidak ada yang tersisakan lagi, kuncinya semua telah ada di situ untuk dipakai bekal dalam menempuh kehidupan dunia dan keselamatan akhirat. Karena itu, ia memerlukan pembahasan yang sistematis sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi dalam nasihat ini terdapat tiga hal yang membuat seseorang akan memilki integritas diri dan akan menikmati kehidupan ini dengan baik bila ia memilikimnya, yaitu ; (1) bertauhid, atau disebut dengan makrifatullah, kemudian (2) mengetahui cara beribadah yang benar kepada Allah swt. Kemudian mengetahui pula (3) cara-cara beriteraksi dengan sesama manusia yang disebut dengan akhlakul kariemah (ade’-ade’ sipakalebbi). Dari akhlak ini pula kita kenal adanya (a) akhlak batin dan (b) akhlak lahiriah, kemudian akhlak lahirian itu terbagi ke dalam (1) adab-adab berkenaan dengan kegiatan sehari-hari, (2) adab-adab berbicara, (3) dlsb. Dalam hal ini hampir semua guruku di Aliah dulu berperanan dalam pembinaan ini. Teristimewa peranan guru vak Tauhid, Fikhi dan Akhlak. Kebetulan kesemua mata pelajarnan ini dipegang oleh seorang guru, yaitu Ibu Jamilah B.A. sampai saat ini catatan-catatan pelajaran saya ketika beliau mengajar saya masih tersimpan dengan baik dan saya anggap sangat penting untuk disebar luaskan. Meskipun kami telah mengolahnya dan menambahkan berbagai hal yang diperlukan sesuai dengan bacaan mutakhir mengenai pelajaran tersebut tanpa mengurangi tujuan temanya.
Terimakasih kucapkan kepada gurunda tercinta, yaitu khususnya kepada Ibu Jamilah, kemudian Ibu Nurhatiah, ibu Hamdanah, Ibu Hadijah. Begitupula kepada Pak Harist Ya’kub, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam akan menjadi buku kedua dari buku ini. Sungguh cara beliau menjelaskan peradaban Islam masa lalu, mengaguman saya sehiggna aku begitu bangga dengan Islam..............betul surprise........... Dan salam hangat kepada gurku yang lain, Pak Husain, Pak Juni, Pak Muhsin Baqi ketika itu sebagai kepala sekolah yang penyabar dan peramah. Last but not least, I convey my best wishes to Mr. Samadung, For his fruitfull guidance and teaching in English to make me enter Hasanuddin University to take majoring in English.
May Allah bless you !!!DARI MANA KITA MULAI ?


Ketika aku di Sekolah Ibtidaiyah Tobenteng, sebuah kampung di pesisir barat Kabupaten Bone, kami diajarkan Mahfudzat yang berisi kata-kata hikmah yang harus dihafal. Salah satu ungkapan yang paling kuingat adalah ‘ilmu itu adalah cahaya’ (Al-‘llmu Nurun). Ketika Ibu Jamilah menerangkan tentang tauhid i’tiqad, beliau menjelaskan bahwa bila keyakinan tauhid telah tertanam dalam hati seseorang maka terpancarlah ‘nur iman’ dari dalam qalbunya sehingga Allahlah selalu menjadi teman bercandanya, terwujud kondisi maiyatullah (selalu bersama Allah) dan mahabbatullah (cinta kepada Allah) dalam dirinya. Mengingat Allah menjadikannya begitu tenang……….oohhhooo aku merasa inilah cahaya di dalam cahaya ; Ilmu Aqiedah. Inilah yang perlu dipelajari di dalam kelambu heheheh…..tapi tak perlu seperti itu. Karena sebentar kita akan memperoleh penjelasan setahap demi setahap tanpa perlu ada yang disembunyikan tentang ilmu ini. Karena ia adalah warisan yang paling berharga dari Rasulullah saw. yang wajib disebarluaskan kepada ummat manusia.
Tentunya kita akan mulai dengan penjelasan kata ‘aqiedah’. Kata ini berasal dari akar kata ‘aqdan atau al-’aqd berarti simpul, ikatan, perjanjian yang kokoh sedangkan ‘aqiedah’ berarti keyakinan. Relevansi antara arti ’aqdan’ dengan ’aqiedah’ adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Oleh karena itu, aqiedah adalah perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu yang diyakininya. Hasan Al-Banna berkata : “ Aqaid (bentuk jamak dari aqiedah) adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu mendatangkan ketenangan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan.” Ikatan yang kuat di dalam hati (’Singkaroang mare’ ri lalenna ati’e’) itulah yang dimaksud aqiedah. Kalau begitu apa sih bedanya dengan iman.............eehh sangat berbeda karena aqiedah adalah bagian dalam (aspek batin) dari iman. Sebab iman menyangkut aspek batin dan aspek lahiriah. Aspek dalamnya (internal) berupa keyakinan dan aspek luarnya (eksternal) berupa pengakuan lisan dan pembuktian dengan amal perbuatan.
Menurut Syar’i, aqiedah ialah iman yang kuat kepada Allah dan apa yang diwajibkan berupa tauhid (mengesakan Allah dalam perbadatan), beriman kepada malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari Akhir, takdir baik dan buruk-Nya, dan mengimani semua cabang dari pokok-pokok keimanan ini serta hal-hal yang masuk dalam kategorinya berupa prinsip-prinsip agama.
Sebagian ulama menamai aqidah dengan sebutan ushuluddin. Karena ia adalah pokok agama, atau akar dari keislaman. Mengingat agama ini terbagi atas dua bagian yaitu : keyakinan (i’tiqadat) dan amalan (amaliyat). Amalan adalah ilmu syariat dan hukum yang berhubungan dengan tata cara ibadah, seperti hukum shalat, zakat , puasa, haji dan jual beli dan selainnya. Biasa juga disebut cabang ( far’iyyah atau furu’). Ia laksana cabang dari ilmu aqiedah, karena aqiedah adalah ketaatan yang paling mulia, dan keshahihan aqiedah merupakan syarat diterimanya ibadah amaliah. Sebagai ilmu yang paling mulia, maka jika aqiedah itu rusak, niscaya amalan tidak akan diterima dan pahalanya gugur ( QS. Az-Zumar 65). Aqiedah yang shahih adalah aqiedah Ahlu Sunnah wal-Jamaah, yaitu aqiedah yang berakar dari Al-Qur’an dan bersandarkan pada sunnah nabi, yang berpungsi sebagai penjelas Al-Qur’an sebagaimana telah dipahami oleh para sahabat dan para tabiin.
Menurut Syaikh Abdullah bin Abdul Azis Al-Jibrin mengatakan bahwa ciri khas aqiedah Islam sangat banyak, tapi yang paling penting adalah (1) bersifat ghaib atau masalah yang berada di luar jangkauan indera. Oleh karenanya tidak dapat ditangkap oleh salah satu dari panca indera; pendengaran, penglihatan, sentuhan, penciuman dan rasa. Allah telah memuji orang-orang yang beriman kepada yang gaib (QS. Al-Baqarah 1-3). Bahkan Allah akan memberi pahala dan ampunan yang besar bagi hamba yang takut kepada-Nya, padahal Dia tidak terlihat olehnya (QS.Al-Mulk 12). (2) bersifat Tauqifiyah , aqiedah Islam berdasarkan kitab Allah dan Sunnah yang shahih dari Rasul-Nya, Muhammad bin Abdillah, tidak ada ruang untuk ijtihad di dalamnya. Sebab aqiedah yang benar itu harus berupa keyakinan yang kuat tidak dicampuri sedikitpun keraguan, maka sumber-sumbernya harus diyakini kebenarannya. Ini tidak ditemukan kecuali dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya yang shahih. Semua sumber yang bersifat zhanniyah (praduga), seperti qiyas dan hasil dari akal-pikiran manusia, tidak sah dijadikan sebagai landasan aqiedah. Barang siapa yang menjadikan sesuatu darinya sebagai sumber aqiedah, maka ia telah kehilangan aspek kebenaran dan menjadikan aqiedah sebagai ruang untuk ijtihad (pemutusan suatu hukum berdasarkan kesungguhan berfikir) yang bisa salah dan bisa benar.
Meskipun sebagian dari ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang aqiedah dapat ditemukan hikmahnya oleh akal pikiran manusia sebagai pelengkap pembahasan tapi bukan patokan dasar dalam berakidah. Taengngrang madecengngi silessureng !
Nah marilah kita mengenal hal-hal yang pokok untuk dipahami dalam bidang bahasan ilmu Aqiedah, sebagaimana telah dikemukakan oleh ibu Jamilah juga dikemukakan oleh Pak Yunahar Ilyas, ini amat penting untuk memacu perjalanan rokhaniayah kita menuju taman cahaya (the garden of light) , yang membutuhkan penerangan yang jelas dari Allah swt. yang maha mengetahui yang lahir (fisik) dan yang ghaib (metafisik). Di bawah ini ada empat masalah pokok yang akan kita jelajahi untuk mengenal rambu-rambu perjalanan kita , yaitu : (a) Ilaahiyat (Ketuhanan) dalam bidang ini kita akan berkenalan dengan Allah Azza wa Jallah, Zat yang Maha Agung, Pencipta, Pemilik, Pemelihara segala sesuatu. Mendengarkan Apa keinginan-Nya terhadap diri kita selama berada di bumi-Nya ini. Sehingga kita berjalan dengan rambu-rambu yang terang menuju ridha-Nya. (b) Rukhaniyat, yaitu dalam pembahasan ini kita akan menjelajah alam metafisik, bersama dengan makhluk yang patuh kepada Allah yaitu malaikat. Kemudian makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, syaitan, roh dan lain sebagainya. (c) Nubuwat ( Kenabian) dalam bidang ini kita akan mengenal bahwa Allah swt. telah mengutus para rasul yang menyampikan risalah-Nya agar manusia bahagia di dunia dan selamat di akhirat. (d) Sam’iyat pada bagian ini kita akan mendengarkan berbagai perkara yang gaib yang telah diberitahukan oleh Rasul lewat sam’i dalil naqli yang menjelaskan tentang adanya alam barzak, azab kubur, akhirat, tanda-tanda kiamat, syurga dan neraka.
Jelas kan ! Betapa pentingnya aqiedah itu, tidak salah kalau dikatakan ia adalah jalan menuju the garden of light. Pantulan cahayanya menerangi jiwa dan amal-amal kita sehingga berterima disisi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Itulah sebabnya Guruku La Habe, nenekku, berkata : ”Pessanna’ mamase-mase tuwo rilono’e iyya’e assaleng de’to uwassarang teppe’ku” artinya : “Biarlah saya hidup apa adanya di dunia ini, asalkan saya tidak bercerai dengan aqiedahku.” Beliau benar-benar mengetahui rahasia yang terkandung di dalam aqiedah itu, yang merupakan modal utama menuju keharibaan Allah swt. Inilah prinsif yang kokoh yang dipegang beliau sampai wafat pada tahun 1975. Semoga Allah merahmatimu wahai nenek tercinta. Amin !

NILAI-NILAI KEPRIBADIAN DALAM ’ELONG UGI’ : SALAH SATU KARYA SASTRA MASYARAKAT BUGIS SULAWESI SELATAN

A. Pendahuluan

Dalam masyarakat Bugis, khususnya ketika masih eksis kerajaan-kerajaan lokal (ethnic authority), mengenal dan menjadi bagian dari tradisi mereka berpantun atau bernyanyi yang bisa disampaikan dengan pernyataan lansung atau dengan pengiasan (‘lecco-lecco ada) yang unik biasa disebut dengan Elong, sekarang lebih populer dengan nama Elong Ugi. Keunikannya, terutama pada Elong Maliung Bettuanna, karena ungkapan yang disampaikan kadang kala berisi tebakan yang memerlukan interpretasi yang cukup terliti. Jadi kalau seseorang tidak mengetahui kuncinya maka tak akan dapat mengetahuinya. Pantun-pantun itu juga sangat digemari oleh para pemuda dan pemudi yang sedang jatuh cinta, karena dapat mengungkapkan isi hatinya di tengah-tengah orang banyak kepada orang yang dicintainya tapi orang banyak tidak memahaminya. Bisa pula dengan pantun itu, seseorang mengungkapkan kebenciannya, ketidak senangannya pada pada seseorang atau penguasa tapi tidak banyak orang yang bisa mengetahuinya.

Menurut Rahman Rahim (1985) “Adakalanya ketika bulan purnama, anak-anak turun bermain-main di pekarangan rumah. Mereka pun kembali mengulang-ulang nyanyian itu. Ibunya sedang duduk diserambi depan rumah bergembira bersama-sama dengan anak-anaknya ikut pula menyanyi (makkelong) seperti : “ Baik kiranya menanang pohon pinang ; batangnya dibuat ramuan rumah; akarnya dibuat obat demam, daunnya dibuat pembungkus kue, empelurnya dijadikan pembungkus tembakau.”

‘Elong Ugi’ adalah aset kesusateraan regional Sulawesi Selatan yang dapat memperkaya khasanah kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Karena itu, Elong-Kelong tersebut sangat penting untuk dikaji dan disebarluaskan agar supaya dikenal dan dimengerti oleh generasi muda kita khususnya remaja Sulawesi Selatan yang hidup di tengah perobahan drastis budaya oleh pengaruh globalisasi.

B. Deskripsi Kesusastraan ‘Elong Ugi’

Lontarak adalah naskah yang berisi berbagai macam khasanah tertulis yang berisi berbagai macam nilai budaya Bugis Makassar. Bila kita mencermati Lontarak maka kita akan menemukan berbagai jenis lontarak, (Hamzah, 1984) di antaranya adalah lontarak attoriolong, lontarak bilang, lontarak berisi undang-undang dan peraturan, lontarak pappangaja, lontarak kutika, lontarak palakia, lontarak pabbura, lontarak yang berisi kesusasteraan di dalamnya ada lontarak elong (syair Bugis ).

Lontara elong biasa juga dijadikan elong-kelong, maksudnya bahwa puisi-puisi Bugis ini biasa dijadikan nyanyian oleh sebagian masyarakat, biasa juga dipergunakan dalam acara suasana tertentu, seperti pada acara prosesi pelamaran untuk menarik perhatian dan mengairahkan suasana yang sedang berlansung, bahkan ia mengandung nilai-nilai kehormatan tersendiri di mata masyarakat Bugis. Biasa pula dipakai oleh orang bersahat akrab, atau muda- mudi yang berkasih-kasihan dan akan berpisah, seperti contoh :

Senge’ka rimula wenni

Kubali senge’tokko

Rigiling tinroku

Artinya :

Kenanglah aku ketika malam mulai gelap

Niscaya akan ku kenang pula dirimu

Ketika aku terjaga di pertengahan malam

Ada pula elong/syair yang mengungkapkan kebencian, penyesalan, kejengkelan yang melanda perasaan seseorang. Seperti contoh :

Pariajang soppengsai

Purae kado bekku

Nacoddo’ paimeng

Ungkapan ini termasuk jenis kiasan, yang dalam bahasa Bugis masih harus diperjelas artinya. Seperti kalimat ’Pariajang soppengsai’ berarti ’lebbi mui narekko matei’ yang berarti sebuah keinginan seseorang supaya orang yang menyakitkan hatinya itu mati. Kemudian ”Purae kado bekku’ berarti ’adanna iya purae napuada’ atau janji seorang yang telah berjanji. ’Nacoddo’ paimeng’ berati tenrupaenggi” atau bisa berarti mengingkari, melanggar, melupakan janjinya. Jadi berati ” Lebih baik mati saja orang yang telah mengikat janji denganku tapi kemudian dia mengingkarinya.

Di samping itu, ada juga elong yang mengandung nasehat, pemberi semangat, menegaskan prinsip-prinsip kepribadian yang harus dimiliki seseorang dalam mengarungi kehidupan ini. Misalnya :

Sompe’ki to pada sompe’

Tapada mamminanga

Tosilabuang

(Tapada malani laleng nasseddingie atitta

Tosilolongeng).

Artinya :

Marilah kita menempuh jalan yang dapat menyatukan hati kita,

Agar kita dapat mencapai sebuah kesepakatan.

Elong ditinjau dari jenis dan tujuannya maka dapat dibagi ke dalam bermacam jenis, termasuk di antaranya adalah :

  1. Elong Bawang, syair yang berisi kata-kata yang jelas dan terang artinya, sehingga mudah dipahami.
  2. Elong Maliung Bettuanna, syair yang memiliki makna yang dalam dan memerlukan perhatian khusus untuk mengiterpretasinya.
  3. Elong Osong, syair yang dipakai untuk memberikan semangat dalam peperangan.
  4. Elong Tomalolo temasuk di dalamnya yaitu ; Elong Assissengeng, Elong Sicanring-canring, Elong Sibokori, Elong Messebebbua, Elong Mapparere, Elong Mappaddicawa, Elong Toto.
  5. Elong Eja-Eja, syair hiburan atau pantun jenaka
  6. Elong Pappangaja, yaitu syair atau nyanyian yang berisi nasihat-nasihat agar kita sadar dan mengikuti kebaikan.
  7. Elong Topanrita, yaitu syair yang mengandung nasihat keagamaan, yang membimbing hidup selamat di dunia dan di akhirat.

C. Nilai-Nilai Kepribadian Moral dalam ’Elong Ugi’

Pada Masa Yunani kuno, terkenallah nama Sokrates orang bijak, jujur dan hidup bersahaja. Sebagian penduduk Athena ketika itu amat tertarik untuk berguru padanya. Suatu hari berkumpul, baik laki-laki maupun prempuan untuk belajar hikmah kepadanya. Tapi Sokrates melihat salah seorang muridnya yang masih muda sedang menatap dan menikmati wajah seorang perempuan bernama Opherchia, salah seorang murid perempuan, yang memiliki wajah yang cantik menawan. Sang guru mengetahui gejolak yang sedang menyala di dalam hati pemuda itu. Beliau dengan lembut menyapa sang pemuda. ”Anak muda apa arti tatapan matamu yang lugu itu, dan keasyikanmu yang menghalangimu dari pemikiran dan perenungan ?” Anak muda itu menjawab : ”Aku sedang mengagumi tilas-tilas indahnya penciptaan dan halusnya alam yang nampak di wajah itu. ” Sokrates berkata : ”Janganlah engkau memperhatikan wajahnya tapi perhatikanlah akalnya. Niscaya engkau akan tahu keburukannya. Sudahkah engkau memahami keindahan citra akal yang tidak akan hancur, rusak, dan terhalang. Sesungguhnya keidahan alam menipu, sedangkan keindahan jiwa mengasyikkan.” (Kartanegara, 2005). Pernyataan Sokrates pada muridnya menjelaskan kepada kita bahwa keindahan yang hakiki pada diri seseorang terletak pada jiwanya. Keindahan jiwa yang mengasyikkan itu tersimpul dalam kepribadian yang dimilikinya. Bila pribadi seseorang memiliki sifat-sifat terpuji, maka ia akan memiliki keindahan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Gibran (1988) sangat mencintai ibunya karena ibunya memiliki jiwa yang indah menawan, kepribadian yang luhur. Ibunya yang peramah, lembut, demawan, dan sangat mencintainya. Ketika ibunya meninggal dunia Gibran berduka cita, dan cuplikan surat kepada May Ziyadah ” .........Tidak May, aku tidak termasuk keturunan nenek moyang keduniawiyanku. Bagiku, Ibu adalah ibu rohaniah. Aku sekarang justeru merasakan kedekatannya, pengaruhnya, dan santunannya, dibandingkan sebelum ia wafat, dan sungguh kurasakan ibu memang tiada bandingannya............” Begitupula Iqbal sangat terkesan kelembutan dan kearifan ayahnya sehingga mengabadikan sebagian nasihat ayahnya dalam puisi-puisinya (Iqbal, et al, 1992)

Kepribadian atau biasa disebut personality (Inggris) atau persoonlijkheid dalam bahasa Belanda, yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh diri manusia, bisa pula disebut sebagai potret jiwa dan batin manusia yang terlahir dalam tingkah lakunya, yang membuat dia memiliki martabat atau kehinaan di antara sesamanya manusia. Jika kita mengatakan nilai-nilai kepribadian maka disamakan artinya dengan sifat-sifat atau karakter yang mulia, atau akhlak mulia yang menjadikan seseorang memiliki martabat di tengah-tengah sesamanya manusia.

Imam Al-Gazali ( Said, 1976 ) mengatakan bahwa kepribadian yang luhur diperoleh dari (1) karunia Tuhan, karena telah memberikan kepada kita pembawaan yang sempurna ; kita dilahirkan dengan membawa fitrah, dilengkapi akal pikiran, dan kecenderungan kepada sifat-sifat yang baik. (2) Kemudian karunia Tuhan berupa sifat-sifat dasar itu dapat terwujudkan dengan jalan berlatih untuk membiasakan akhlak yang terpuji. Pembiasaan pada budi pekerti yang baik membuat jiwa mendapatkan kemerdekaannya, dari belenggu nafsu angkara murka, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Naraqi (1989) : ”Sekarang setelah membuktikan keberadaan jiwa yang merdeka, marilah kita lihat penyebab-penyebab kesenangan jiwa dan hal-hal yang membuat menjadi duka. Jiwa akan sehat dan senang bila bila ia memahami hakikat wujud dan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini dapat membebaskan jiwa dari penjara sempit hawa nafsu, keserakahan serta segala belenggu lainnya yang menghalanginya menuju kesempurnaan, yaitu dekat kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Inilah tujuan kebijaksanaan pemikiran (al-hikmah al-nazhariyyah). Dalam pada itu, jiwa manusia harus bersih dari kebiasaan-kebiasaan dan perangai-perangai buruk yang ada padanya, dan menggantinya dengan akhlak dan kebajikan dalam berpikir dan berperilaku. Inilah tujuan dari kebijaksanaan pengamalan (al-hikmah al-amaliyah). Kebijaksanaan pemikiran dan kebijaksanaan amaliah saling berkaitan, seperti materi dan bentuk; yang satu tidak mungkin ada tanpa adanya yang lain. Hamka (1978) mengatakan bahwa pribadi akan meningkat lebih tinggi dalam menuju kesempurnaannya, bila diisi dengan beberapa sifat utama, di antaranya : (1) Pandangan hidup yang tercakup di dalamnya ; sifat jujur (berterus-terang), bertanggung jawab, sabar, berkemauan keras, (2) Ikhlas (3) Bersemangat (4) Halus budi dan perasaan.

Al-Hikmah an-Nadzariyyah, berdasarkan pokok pikiran Al-Naraqi, dapat kita temukan dalam syair-syair elong Bugis yang kaya dengan nasehat-nasehat, petuah-petuah untuk memberikan motivasi kepada kita, agar dapat memiliki kepribadian mulia. Berikut ini, dalam pengamatan sepintas kami, sebagian sifat-sifat yang dapat kita temukan dalam elong Bugis adalah :

  1. Pengharapan kepada Tuhan

Salah satu ungkapan dalam Elong yang mengandung pengharapan kepada Tuhan adalah : Mamasepi Dewata’e nalolongeng sitalleyang sipomenasae (Engkapa pammasena puwangnge namakulle siyala tau sipomenasa’e). Artinya : Hanya dengan adanya rahmat Allah yang dapat mensejodohkan kedua jenis manusia yang telah mengikat janji (perkawinan). Ini jelas menasihatkan kepada kita bahwa takdir Allah yang maha kuasa, kedua pasangan manusia yang bekasih-kasihan, saling memendam rindu akan dapat bertemu di pelaminan. Tapi jika Tuhan tidak mengizinkannya maka segala upaya yang diusahakan akan terhenti di tengah jalan dan akan menemui kegagalan. Buktinya telah banyak sejoli yang dimabuk cinta dan tak ingin berpisah tapi akhirnya tidak jadi juga membina rumah tangga disebabkan karena tidak sejodoh, bahkan ada mengakhiri hidupnya dengan menggenaskan seperti menggantung diri, minum racun dlsb. Ada juga ungkapan amat populer lainnya yang menyandarkan sebuah usaha yang sungguh menjadi jembatan akan datangnya rahmat Allah, yaitu : ”Resopa tammangingngi naletei pammase dewata seuwwa’e” Artinya : ” Rahmat Allah akan turun kepada orang-orang bekerja keras tanpa kenal sifat menyerah.”

Ungkapan-ungkapan ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya rahmat Allah bagi umat manusia. Rahmat Allah diperoleh dengan pengharapan dan do’a kepada-Nya. Dialah yang maha kuasa atas keberhasilan segala cita-cita dan keinginan, atau pekerjaan yang kita usahakan. Pengharapan kepada Tuhan merupakan sumber kekuatan dalam diri manusia, sehingga kita memperoleh spirit yang tangguh dalam menyelami kehidupan ini. Pengharapan kepada Tuhan tumbuh dari nilai-nilai keimanan yang kita miliki. Nilai-nilai ini bila kuat tertanam dalam jiwa, laksana akar pohon yang kokoh tak manpu digoyangkan oleh gelombang kehidupan yang kadangkala tidak bersahabat. William James (Syalabi,1982) berkata : ” Gelombang laut yang maha besar tak manpu menggerakkan air yang dalam. Begitu pula iman bila dangkal permukaaannya gampang disambar ombak dan terombang-ambingkan. Namun apabila iman terhujam dalam, gelombang macam apapun tak akan manpu menggoyahkannya. Orang-orang yang benar-benar beragama, kebal terhadap segala macam cobaan dan tekanan. Hidupnya seimbang sehingga manpu menghadapi hari-harinya dengan tenang.”

  1. Kejujuran dan Kesucian

Elong yang terkenal mengenai kejujuran dan kesucian adalah : Duwami riala sappo unganna panasae belo kanuku’e (Duwami riyala sappo lempu’e sibawa paccing’e). Artinya ; Dua yang yang dijadikan pagar adalah kejujuran dan kesucian. Pagar diri setiap orang sebenarnya sudah cukup bila ia memiliki keduanya, yaitu ia dapat memelihara sifat jujur dan perbuatannya bersih dari noda dan pelanggaran. Maksud Malempu adalah makkebolai ada tongenge ri alena naiyya sampoengngi ada tongengnge bellewe. Artinya jujur itu adalah terdapatnya perkataan yang benar dalam diri seseorang dan yang merusak kejujuran adalah pekataan dusta, atau sifat yang suka berkata bohong. Bahkan ada ungkapan yang lain tentang pengharapan yang tinggi atas berlansungnya suasana kejujuran dalam sebuah masyarakat, yaitu : Tennapodo mannennungeng lempu’e tettong tungke tenri girangkirang. Artinya ; Semoga kekal suasana kejujuran (dalam masyarakat), berdiri dengan kokoh tanpa ada yang menandinginya. Ini menandakan bahwa masyarakat Bugis sungguh sangat menyukai kejujuran dan berharap akan berada di dalam suasana itu terus-menerus.

Adapun suci (paccing) terdiri dari empat jenis, yaitu : (1) paccing pangkaukeng, yaitu suci dalam tindakan dan perbuatan (2) paccing ateka’ (ati) yaitu suci hati dari niat-niat buruk . (3) paccing watakkale, yaitu bersih anggota badan dari kotoran dan bau yang tidak enak (4) paccing lila, yaitu bersih lidahnya dari berkata buruk, perkataan menyakitkan dan kotor. Menurut Dg. Patunru dalam Rahim (1985) : ” Ketika La Inca naik tahta pada kerajaan Bone (1584-1595), beliau tertangkap basah menggagahi isteri orang, diberi peringatan malah hendak pula membunuh si suami. Beberapa anak raja dan bangsawan Bone pergi menghadap ke Arung Mamajang, Nenek La Inca’. Arung Matajang minta pendapat kemanakannya Dammalaka. Rakyat berdemonstrasi dan membakar separuh kota Bone. Semuanya sepakat agar La Inca turun tahta. Danmalaka menyampaikan keputusan ini kepada La Inca, tapi malang Danmalaka dibunuhnya seketika itu juga. Si nenek sendiri minta diusung dan mengatakan ”iyapa siuno La Inca’ ritu” Sayalah yang akan baku bunuh dengan La Inca. Raja yang tidak mengindah lagi nilai kejujuran dan kesucian ini, terbunuh di tangan neneknya sendiri sembari bersandar di tangga istananya. Itulah sehingga ia disebut La Inca Matinro’e ri Addenenna.

c. Harga diri

Mengenai harga diri dapat kita jumpai Elong berikuti ini : Teppadaki makkatenning paccimang riawa bakkaweng nipa’e (Pada sitarongekki’ siri’, iyaregga ripada jagai siri’ta). Artinya ; ”Kita harus saling menghargai, saling hormat menghormati, saling menjaga diri supaya tidak terjadi saling menyakiti dan saling mengumbar aib.” Itulah pokok harga diri manusia yang biasa disebut sipakatau atau saling memanusiakan. Sehingga terjadi keharmonisan hidup ditengah-tengah masyarakat.

Harga diri seseorang juga dapat muncul ketika dia dapat membuktikan apa yang ia katakan. ’Seddie ada na gau’ satu kata dengan perbuatan, dalam elong biasa didendangkan : ”Sagala-sagala tongeng iyapa nasagala tallepi mannessa’e (Macca-macca tongeng iayapa natentu amaccangenna engkapa maddupa rigau’na). Artinya : orang itu benar-benar pintar jika ia dapat membuktikan dengan kerja nyata atas kepintaran atau ilmu yang diketahuinya itu.

Jangalah pula kita mengangkat harga diri terlalu tinggi karena akan menimbulkan sifat tinggi hati, sombong dan terlalu banyak gensi sebagaimana Imam Ali ra. berkata bahwa : ”Sifat tinggi hati dan sombong menjauhkan seseorang dari kebenaran dan merupakan penyakit hati yang paling ganas”. Jangan pula harga diri itu kita pasang terlalu rendah karena bisa menimbulkan rasa rendah diri, dan bahkan dapat mengantar kita kepada perbuatan yang memalukan yang dapat menghilangkan haga diri. Oleh sebab itu untuk memelihara harga diri agar tercapai harmonisasi pribadi kita di tengah masyarakat, maka ada sebuah pesan berbunyi : ” Taro’i siri’mu ri onrong sitinaja’e” Artinya : ”Tempatkanlah siri’mu (harga dirimu) pada tempat yang sepatutnya.”

d. Kesetiaan

Ungakapan kesetiaan dalam Elong dapat kita simak berkut ini : Upappada tinuluku rappe’ natuddu’solo’ temmappangewaku ( De upangewai, kegi-kegi maelo natiwi, kuwana lao. Agi-agi maela napugau de’tona kupangewai apa pura uwerenni akkateppereng) Artinya : ’ Aku tidak akan membatahnya dimana aku di bawa disitula kau berada. Apapun yang dikerjakan aku tidak memprotesnya karena aku telah memberikan kepercayaan kepadanya. Dari sini bisa kita mengerti bahwa kesetiaan yang kental akan diberikan kepada orang yang telah dipercayainya, dengan sepenuh hati. Kesetiaan orang Bugis dapat disimpulan dalam sebuah ungkapan : ” Polo pang polo panni, Rekko elo’ ajjoareng tempeddingngi tenripugau” (Walaupun paha dan tangan terancam patang jika itu merupakan kehendak pimpinan (panutan mereka), pantang tidak dilaksanakan). Tapi tentunya ini didasari bahwa orang diberikan kepercaan itu memilki tanggung jawab, karena dalam elong yang lain berbunyi : ”Massimangnga nasompereng passompe’ tebbolai padoma na sompe’ ( Massimangnga naparenta atau naatoro’ tau temmissengngengngi laleng ripoasalamakengnge). Artinya : Aku menyerah (tidak akan dapat menerima) diatur atau diperintah oleh orang yang bodoh tidak mengetahui jalan yang dapat menyelamatkan kita dari bencana dan bahaya. Jelasnya loyalitas diberikan kepada orang yang berada dalam kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Janganlah memeberikan loyalitas kepada orang yang salah dan meperjuangkan kesalahan, karena kita mengendarai lopi sebbo’ (perahu bocor), yang sudah jelas akan membinasakan kita di dunia mapun di akhirat.

  1. Kecerdasan

Salah satu Elong yang sangat berkesan mengenai kecerdasan adalah : Iyaro teppaja risappa buwaja buluede naunga panasa’e (Iyaro teppaja risappa tau macca namalempu’). Artinya: ”Orang yang selalu dicari adalah orang yang cerdas dan jujur.” Ini amat menarik karena mempersandingkan kecerdasan dengan kejujuran. Sebab orang cerdas tapi licik akan sangat berbahaya dan menakutkan. Itulah sebabnya sehingga ada elong yang lainnya yang berbunyi : Mauni buwaja bulu’ nalise’ ampeloi teyawa’ nalureng (Mauni tomacca namaja’ sipa’na teyawa naparenta). Artinya : ” Meskipun orang itu cerdas tapi tidak memilki sipat yang baik maka sya tidak ingin diperintah atau dituntun olehnya.” Jadi kecerdasan harus bersanding dengan akhlak yang baik baru dapat diterima baik di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang disebut orang cerdas, (to macca) yaitu : Tau magello’ akkalengna de’na napaccaireng, saba sampoenggi akalengge iyanaritu sipa’ paccairengnge. Artinya: ”Orang cerdas adalah orang yang bagus akalnya (terarah pemikirannya), tidak suka marah, karena yang menutupi akal pikiran manusia adalah sifat suka marah. Jadi orang cerdas adalah orang yang memiliki akal pikiran yang baik. Seperti ia dapat bersabar dalam menghadapi persoalan yang genting, tahan banting terhadap ujian hidup, proaktif mencari solusi yang dapat menyelasaikan urusannya dengan baik.

d. Keberanian

Dalam Elong banyak ungkapan yang membicarakan tentang keberanian, salah satunya adalah : Wennang pute mappesona eja’e mamminasa bali sipuppureng (Narekko gauk mapaccing muwa, iyamua ripujie ripugau, waranika mewako siamateng). Artinya : Jika perbuatanmu adalah perbuatan suci (benar), perbuatan baik, maka aku berani mati berjuang bersamamu. Jadi syarat keberanian adalah bersanding dengan kebenaran dan kesucian perlakuan. Bila tidak maka keberanian itu adalah keberanian yang buta. Berani karena benar takut karena salah. Salah satu pesan orang tua dulu adalah : ’Narekko mateko rilalenna tongengnge, mate risantangikotu mbe’ Artinya : ”Jikalau kau mati dalam mempertahankan kebenaran, maka matimu berada dalam kelezatan (mati dalam santan). ”

e. Kesabaran

Kesabaran adalah salah sifat istimewa yang banyak ditemukan dalam Elong, tapi ungkapan yang satu ini sungguh mengagumkan di mana kesabaran disandingkan dengan sifat syukur, yaitu : Sabbarakko musukkuru mugalung tokalola muwallongi-longi (Sabbarako mupakkessingi atimmu sukkuruki pammasena puwangnge, musogi mallongi-longi.) Artinya : ”Bersabarlah dan bersyukur ( atas karunia Allah), niscaya suatu saat kau akan menjadi kaya raya.” Sabar dan syukur adalah bagaikan sepasang sayap yang dipakai jiwa manusia terbang dalam mengarungi angkasa kehidupan ini, salah satu sayapnya rusak maka sang jiwa tak akan mengalami kehamonisan dalam mengarungi angin badai kehidupan. Sabar bukanlah menyerah kepada keadaan, tapi sabar adalah bertahan di dalam getirnya perjuangan dan pertarungan. Itulah sebabnya Topanrita’e (ulama’) membagi kesabaran menjadi 3 jenis : (1) Assabakeng tururi parentana Puang Dewata Seuwwa’e, dan (2) Assabbarakeng niniriwi pappesangkana (3) Asabbarakeng pole ripeddi’e. Artinya : (1) Kesabaran dalam menuruti perintah Tuhan dan (2) Kesabaran dalam menjauhi larangan-larangannya (3) kesabaran dalam menahan pedihnya musibah. Sedangkan Peddie dibagi menjadi 3 pula, yaitu : (1) amatengeng (2) abangkarukeng (3) dooko. Artinya : (1) musibah kematian (2) musibah kebangkrutan (3) musibah penyakit yang menimpa diri. Kesemua musibah ini memerlukan kesabaran karena hidup di dunia ini pasti akan mengalami berbagai macam cobaan hidup. Kemudian syukur adalah perbuatan hati yang merasakan kenikmatan yang telah Tuhan berikan kepadanya berupa umur, kesehatan, ilmu, harta, pangkat dan keturunan. Jelasnya, bila seseorang bersyukur pasti Allah akan menambahkan nikmatnya kepadanya (QS. 14:7). Inilah sebabnya Elong ini menyatakan bahwa orang yang dapat bersabar dan bersyukur pada suatu saat nanti akan memperoleh kejayaan hidup di dunia dan begitupula kejayaan hidup di akhirat.

f. Kasih Sayang

Mewujudkan perasaan saling menyayangi adalah idaman setiap keluarga dan masyarakat. Ini dapat kita renungkan pada Elong berikut ini : ” Iyasiya minasakku pattana waliengngi assimellerengnge (Iyasiya teppaja uwammenasai passibali-baliengngi assipojingnge). Artinya : ”Masalah yang tak pernah pupus dari idamanku adalah terwujudnya perasaan saling menyayangi di antara kita”. Nabi Muhammad saw. bersabda : ”Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak pula disayangi.” Kasih sayang adalah karunia paling berharga di dunia ini. Semua orang sangat merindukan untuk disayangi, tapi sungguh menyedihkan karena sebagaian besar mereka kikir memberikan kasih sayangnya kepada orang lain. Padahal seorang penyair menurut Al-Bashri (2004) berkata : ” Barang siapa yang menanam pohon kasih sayang, akan memetik buah keselamatan.” Kasih sayang seseorang bersumber dari cinta yang dimilikinya. Semakin kerdil cinta seseorang semakin pelit untuk memberikan kasih sayang. Jika sesorang memahami hakikat keluasan cinta dan manfaatnya, maka akan mudah dia menanamnya ke segenap penjuru mata angin, agar alam ini teduh di bawah naungan kasih sayangnya. Al-Qarni (2004) berkata : ”Cinta ibarat muatan listrik dalam gelombang yang mengalir di kabel lalu memancarkan cahaya. Sungguh ! cinta mengalir dalam tubuh lalu menciptakan kehangatan, kesegaran, dan semangat keriangan.”

Kasih sayang bisa berupa senyuman, tegur sapa yang lembut, pertolongan bagi yang membutuhkan, mendamaikan orang berseteru, menghentikan permusuhan, memaafkan kesalahan orang lain. Bisa pula berupa sumbangan, sedekah, hadiah, atau hanya dengan mengusap kepala sang anak yatim karena tidak manpu memberi apa-apa kepadanya.

g. Rajin

Sifat rajin sangat dipuji oleh orang Bugis dan amat mencela orang malas. Mari kita perhatikan Elong berikut ini : Engkako ritu sompereng deceng munawa-nawa lise’pa murewe. (Mabelakotu lao sappa’i decengnge, iyapa mulisu mulolongeppi muwakkattaiyye). Artinya : ”Kau telah pergi jauh mencari kebaikan (keberuntungan), janganlah kembali sebelum dicapai apa yang dicita-citakan”. Kemudian Elong lainnya berbunyi : Massimangnga nasorei paddare sedde bola passiring dapureng. (Massimangnga nalettuki tau makuttu namabuaja). Artinya : Saya benar-benar tidak dapat menerima lamaran seorang lelaki pemalas dan doyan makan.

Jadi kedua ungkapan ini dapat disimpulkan bahwa perlunya berjuang sekuat tenaga mencapai apa yang dicita-citakan. Terlebih lagi jika berada diperantauan, jauh dari kampung halaman, rajin dan kerja keras harus menjadi kebiasaan hidup, agar memperoleh keberhasilan. Kemudian Elong kedua mengisyaratkan bagi kita bahwa nasib pemalas sangat memalukan dan menyedihkan, apalagi doyan makan. Ia tidak akan mungkin mendapat tempat yang layak di tengah masyarakat. Bahkan cintanyapun tidak akan dapat berterima dari gadis yang mengenalnya.

h. Kerja sama

Kemudian Elong yang menyandarkan tentang kebaikan kerja sama dapat kita perhatikan berikut ini : Sipanrasa-rasa memeng jemma’e inappa’e siempe’ maberre’. (Pada resomemengpa tauwwe inappa’e silolongeng sitiwi lao rimadecengnge, rialebbirengnge). Artinya : Dengan kerja sama yang baik orang-orang akan bersama-sama memperoleh kebaikan, keberuntungan dan kemuliaan). Kerja sama sangat disadari kebaikannya oleh masyarakat Bugis. Dengan kerja sama masyarakat akan bersama-sama meraih kesuksesan dan kemuliaan. Pada masyarakat Bugis Bone bagian utara dikenal salah satu jenis kerjasama dengan ”malleleng” yaitu : beberapa orang kerja sama menanam padi di sawah atau membersihkan kebun masing-masing dengan cara bergiliran. Metode ini dapat mempererat persaudaraan di tengah masyarakat, juga mempercepat selesainya pekerjaan di sawah atau di ladang.

D. Kesimpulan

Elong Bugis merupakan warisan daerah Sulawesi Selatan yang sangat berharga. Kaya dengan nasihat, prinsip hidup dan motivasi positif yang dapat dijadikan pendorong dalam mencapai prestasi dan kemajuan anak bangsa. Elong Bugis sarat nilai-nilai kepribadian luhur, yang sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh orang mayoritas orang Bugis. Elong Bugis merupakan gambaran kecerdasan nenek moyang kita di masa lalu dalam membuat dan merangkai kalimat yang memiliki makna yang sangat indah dan seolah-olah mengalir di dalam hati jika kita mau menganalisa dan merenunginya secara teliti dan seksama.

Daftar Pustaka

Al-Bashri, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, 2004, 14 Tips Gaul Agar Gaul Makin Asyik, Bandung, Pustaka Ulumuddin

Al-Naraqi, Muhammad Mahdi bin Abu Dzar, 1989, Penghimpun Kebahagiaan, Bandung ; Mizan.

Al-Qarny, Aid, 2004, Korban-Korban Cinta, Jakarta Timur ; Pustaka As-Sabil.

Dinas Kebudayaan, 1969, Gelorah Kebudayaan Daerah II, Pangkajenne Sidenreng.

Gibran, Kahlil, 1988, Surat-Surat Cinta Kepada May Ziyadah, Bandung ; Pustaka Jaya.

Hamka, 1978, Pribadi, Jakarta; Bulan Bintang.

Iqbal, Javid, et all, 1992. Sisi Manusiawi Iqbal, Bandung ; Mizan

Kartanegara, Mulyadhi, 2005, The Best Chicken Soup Of The Philosophers, Bandung; Mizan.

Rahim, Rahman, 1985, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, Ujung Pandang; Lephas

Said, Mohammad, 1976, Al-Gazali ; Tentang Filsafat Akhlak, Bandung ; Al-Ma’rif.

Salim, Muh. et all, 1989, Transliterasi dan Terjemahan Elong Ugi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sulawesi Selatan.

Syalabi, Abdul Wadud, 1982, Bagaimana Aku Melihat Allah ?, Surabaya ; Al-Ikhlas